Browsed by
Category: Newyddion

Sefyll i fyny dros swyddi yn BAE systems

Sefyll i fyny dros swyddi yn BAE systems

Nia Griffith AS, Llefarydd yr Wrthblaid dros Amddiffyn, yn ymateb i’r newyddion bod BAE am waredu ar 2000 o swyddi ledled y wlad –

“Mae hyn yn newyddion anffodus ar gyfer y gweithwyr a’u teuluoedd. Dyma gweithwyr mentrus iawn a bydd y posibilrwydd o golled swyddi yn cael effaith ofnadwy arnyn nhw, eu heconomiau lleol a chadwynu cyflenwi ehangach.

Rhaid i’r Llywodraeth ymateb yn gyflym gyda chynllun clir i sicrhau’r swyddi hyn yn BAE, yn ogystal â strategaeth ddiwydiannol amddiffyn briodol i roi’r sicrwydd sydd ei angen ar y diwydiant. Mae’n rhaid iddynt ystyried y posibilrwydd o gyflwyno archebion i ddarparu gwaith ychwanegol i weithwyr BAE, megis amnewid fflyd awyrennau Hawk yr Red Arrows. “

Sefyll i fyny dros ein Hysbyty

Sefyll i fyny dros ein Hysbyty

Fel ymateb i bryderon am ddyfodol y gwasanaeth meddygol tu allan i oriau yn Ysbyty’r Tywysog Philip lle y gallwch chi fynd pan nad yw eich meddygfa ar agor, cysylltais gyda’r Bwrdd Iechyd yn syth. Nid ydym ni yn mynd i ganiatau unrhyw erydiad o wasanaethau. Ar ôl siarad gyda Dirprwy Brif Weithredwr y Bwrdd Iechyd, rwy’n deall bod cau rhai bylchau yn y system drethol yn golygu y bydd yn rhaid i feddygon sy’n darparu’r gwasanaeth meddygol tu allan i oriau yn Ysbyty’r Tywysog Philip a ardaloedd eraill dalu mwy o dreth ar yr ennillion hynny, ac y gofid yw gallai hyn ei wneud yn llai deniadol i wneud y gwaith. Pwysleisiais bod angen i’r Bwrdd Iechyd wneud popeth y gallent i sicrhau eu bod yn parhau i ddenu meddygon i wneud y gwaith. Rhaid iddynt fod yn rhagweithiol ynglyn â sicrhau gwasanaethau meddygon a chynnig telerau ac amodau, patrwm sifft ac ati sy’n denu meddygon. Pwysleisiais dro ar ôl tro fod rhaid i ni gadw’r gwasanaeth hwn yn Llanelli ac y byddai disgwyl i bobl i fynd i Glangwili ddim yn dderbyniol. Byddaf yn cadw’r pwysau arnyn nhw, a byddaf yn gofyn am ddiweddariadau rheolaidd.

Glawlif yn atal llifogydd ac yn cynnal prosiectau cymunedau

Glawlif yn atal llifogydd ac yn cynnal prosiectau cymunedau

Pleser yn ddiweddar oedd ymuno â chynrychiolwyr grwpiau cymunedol sydd wedi derbyn grantiau o Gynllun Glawlif D?r Cymru. Rwy’n gwybod y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio’n dda er lles y gymuned. Pleser annisgwyl hefyd oedd gweld maint a golwg dymunol y pant o flaen Teras Park View a grewyd gan D?r Cymru fel rhan o gynllun Glawlif. Amcan y cynllun yw arafu llifogydd d?r ar wyneb-y-ffordd pan fo glaw trwm, di-baid fel ni chaiff y garthffosiaeth ei gor-lwytho – ac felly lleihau perygl llifogydd a’r angen i waredu carthion i mewn i Gilfach Porth Tywyn. Dyma fuddsoddiad sylweddol gan D?r Cymru yn Llanelli.

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2017

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2017

Pleser oedd cael mynychu’r seremoni ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog i godi baner dros Neuadd y Dref yn Llanelli. Roedd y faner yn hedfan drwy’r wythnos a thros y Sadwrn a’r Sul i ddathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog ar Ddydd Sadwrn 24 Mehefin a Diwrnod y Milwyr Wrth Gefn ar Ddydd Mercher 21 Mehefin.
Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gyfle arbennig i’r gymuned ymgasglu er mwyn dathlu y dynion a’r menywod yn ein Lluoedd Arfog, y cyn-filwyr a theuluoedd y Lluoedd Arfog a diolch iddynt am yr holl waith a wnânt drosom.
Fel llefarydd Llafur ar Amddiffyn rwyf wedi cael y fraint o ymweld â llawer o aelodau’r Lluoedd Arfog, yn y wlad hon a thramor, ac wedi gweld y gwaith gwych maent yn cyflawni. Hoffwn ddiolch iddynt a byddaf yn dal i frwydro am ell gytundeb iddynt ar gyflog, tai a lles. Cynhelir digwyddiadau ar draws y DU i ddathlu diwrnod y Lluoedd Arfog a byddwn yn annog pawb i ddangos eu cefnogaeth a dysgu mwy am waith ein Lluoedd Arfog.

DIOLCH O GALON

DIOLCH O GALON

Braint ac anrhydedd yw cael f’ail–ethol yn AS dros etholaeth Llanelli. Hoffwn ddiolch i bawb am eich cefnogaeth, geiriau caredig a sgyrsiau agored. Byddaf yn gwneud fy ngorau i fod yn llais cryf dros Lanelli yn Senedd y DU ac edrychaf ymlaen at gyd-weithio’n ddi-baid gyda chi wrth wynebu pob her sydd ar y gorwel yn lleol ac yn genedlaethol.

Canlyniad pleidlais TATA

Canlyniad pleidlais TATA

Wrth sylwi ar ganlyniad pleidlais TATA, dywedodd Nia Griffith AS,

“Wynebodd y gweithwyr benderfyniad anodd iawn, naill ai i aberthu rhan o’u pensiynau haeddiannol neu weld TATA;n tynnu allan.   Penderfynodd y mwyafrif i dderbyn y cynigion. Nawr cyfrifoldeb TATA yw cadw’r addewidion a buddsoddi yn y gwaith modern hwn er mwn ennill y blaen cystadleuol a diogelu dyfodol y diwydiant dur yma yn Llanelli ac ar draws y DU. Mae angen hefyd eisiau ar Lywodraeth Prydain i ddechrau cydnabod ymroddiad enfawr y gweithwyr ac i wneud rhywbeth i gynnal y dwydiant dur . . . Ychydig truenus ’rydym wedi gweld oddi wrthynt hyd yn hyn.. Mae angen ar weinidogion y Llywodraeth i roi dur yng nghanol strategaeth diwydiannol y DU ac i leihau y dreth ar carbwn ac i fynd i’r afael â chostau uchel ynni, er mwyn i gynhyrchwyr fel TATA deimlo’n ddigon hyderus i ddal i fuddsoddi yma.”

Ymweld â systemau BAE yn Samlesbury

Ymweld â systemau BAE yn Samlesbury

Yn ddiweddar cefais y fraint o ymweld â systemau BAE yn Samlesbury. Yn ogystal â chyflwyniad llawn gwybodaeth yngl?n â’r datbygiadau diweddaraf a materion o’r tîm rheoli a chael gweld y gwaith ar yr F jet ymladd, ymwelais hefyd â’r  ganolfan prentisiaeth newydd sbon. Cefais gyfarfod adeiladol iawn â chynrychiolwyr yr undebau llafur yngl?n â phwysigrwydd datblygu strategaeth diwydiannol  ymarferol yn y DU er mwyn gwneud yn siwr ein bod yn cadw ac yn datblygu ein gweithlu galluog a chadw’r swyddi yn y DU.

Coleg Sir Gar yn ennill Gwobr Beacon

Coleg Sir Gar yn ennill Gwobr Beacon

Pleser oedd cyfarfod â Barry Lilies, Pennaeth  Coleg Sir Gar ac aelodau’i staff a ddaeth yn ddiweddar i Lundain  am Raglen Wobrau Beacon ag enillasent am eu rhagen llwyddiannus iawn ar ddatblygu staff, sef “Llwybrau tuag at ragoriaeth.”

Ar ôl i Gymdeithas y Colegau gyflwyno’r wobr, ’roedd amser iddynt fwynhau taith o gwmpas y senedd.

Hoffwn longyfarch pawb a gymrodd rhan wrth ennillI y wobr hon. Pwysig iawn yw datblygiad staff am fod staff llawn ysbrydoliaeth cymhelliad a gwybodaeth yn allweddol i ddarparu y profiad gorau posibl i’r myfyrwyr.

Coleg Sir Gar 2

LLAFUR I WARIO O LEIAF 2% CYNNYRCH DOMESTIG GROS (GDP)  AR AMDDIFFYN

LLAFUR I WARIO O LEIAF 2% CYNNYRCH DOMESTIG GROS (GDP)  AR AMDDIFFYN

Wrth ymateb i adroddiad Sefydliad Rhyngwladol Astudiaethau Strategol ar Gadw Cydbwysedd Milwrol, dywedodd  Nia Griffith AS, Llefarydd Llafur ar Amddiffyn,

 “Dengys yr adroddiad  yn eglur  methiant llwyr a syfrdanol  y llywodraeth i gynnal ei hymroddiad at wariant amddiffyn ar ein Lluoedd Arfog ac i’r wlad. Wythnosau ar ôl i’r Prif Weinidog roi darlith i’n cyfeillion am gynyddu gwariant er mwyn cyrraedd ymroddiad 2% NATO, mae’n amlwg erbyn hyn bod ei Llywodraeth yn anfodlon neilltuo’r adnoddau sy’n eu hangen ar gyfer amddiffyniad ein cenedl.

Fel mae’r Pwyllgor Dethol ar Amddiffyn wedi dangos yn barod, nid oedd yr MoD ddim ond megis wedi crafu dros y nod o 2% ac wedi newid ei ffordd o gyfrif er mwyn creu’r rhith bod yr ymroddiad mewn cyrraedd. Mae gwario llai na 2% GDP ar amddiffyn yn hollol annerbyniol yn enwedig mewn cyfnod o ansicrwydd byd-eang, Ymroddiad Llafur yw gwario o leiaf 2% GDP ar wariant amddiffyn, fel y gwnaethom yn gyson pan oeddem mewn grym.”

Collfarnu Gwaharddiad Trump ar Deithio

Collfarnu Gwaharddiad Trump ar Deithio

Gan siarad yn blwmp ac yn blaen yn ystod cwestiynau amddiffyn yn Nh?’r Cyffredin, galwodd Nia Griffith AS am ymateb gyhyrog i Trump. Dywedodd

“Dros y penwythnos  cawsom ein syfrdanu a’n sobreiddio gan benderfyniad yr Arlywydd i osod gwaharddiad di-amod ar hawl teithio dinasyddion saith cenedl Mwslemaidd. Mae gwneud hwn ar Ddydd Gwener –  Diwrnod Cofio’r Holocost  – yn dwysau’r erchyllterau a deimlwn.

A ydyw’r Ysgrifennydd Amddiffyn wedi ei wneud yn glir wrth ei gyfatebydd  yn yr Unol Daleithiau bod hwnnw’n wrthun wrth frwydro yn erbyn terfysgiaeth?  Bod gweithredoedd o’r fath yn cynyddu’r tensiynau ac yn peryglu cydweithrediad ffrindiau gwerthfawr megis Irac sy’n gytun â ni yn y frwydr  yn erbyn Daesh?

Lefarydd, mae llawer ohonom yn teimlo embaras ac mae arnom  gywilydd , bod ein Prif Weinidog er gwaethaf ei rhethreg am Brydain fel arweinydd y byd, wedi penderfynu cysuro yn hytrach na cheryddu.

Yn y pen draw, llipa oedd yr ymateb “nid ydym yn cytuno.” Yn enwedig mewn gwrthgyferbyniad â’r Canghellor carcus Angela Merkel a danlinellodd “nid yw hyd yn oed brwydr angenrheidiol penderfynol yn erbyn terfysgiaeth yn cyfiawnhau rhoi pobl o dras arbennig neu gredo tan amheuaeth gyffredinol.’

A gawn ni, yn y T? Cyffredin, sicrwydd yr Ysgrifennydd Gwladol, bod tramgwyddo cyfraith rhyngwladol  a sarhau gwerthoedd dynoliaeth oherwydd gorchmynion yr Arlywydd Trump ar bynciau sy’n perthyn i amddiffyn, yn arwain at ymateb Llywodraeth yr DU  sy’n brydlon, gyhyrog  a di-flewyn-ar dafod.