Home > Syrjeris

Cynhelir cymorthfeydd AS/AC (ar gyfer achosion newydd) pob bore dydd GWENER o 9 – 10am yn Neuadd Lakefield, Heol Lakefield, Llanelli, SA15 2UE. Byddaf i neu Lee Waters AC yn bresennol.

Pryd na fyddaf yn bresennol yn neuadd Lakefield, byddaf yn ymweld â lleoliad y tu allan i dref Llanelli ar bob dydd Gwener o 9-10am. Dyma fy amserlen:

 • Neuadd Bentref Tycroes (Heol Rhydaman, SA18 3QJ) – 14 Medi
 • Neuadd y Tymbl (Heol-Y-Neuadd, SA14 6HR) – 28 Medi
 • Canolfan Gydweli (Kidwelly Hub) (Yr Hen Lyfrgell, Heol y bont, SA17 4UU) – 19 Hydref
 • Neuadd Goffa Pontyberem (Heol Nant y Glo, SA15 5HU) – 2 Tachwedd

Os na allwch fynychu cymorthfa yn ystod y cyfnod hwn, neu os ydych am fy ngweld ym mis Awst oherwydd NAD YDYM yn cynnal cymorthfeydd yn ystod mis Awst, mae croeso i chi ffonio fy swyddfa ar y rhif canlynol: 01554 756374, er mwyn trefnu apwyntiad cyfleus. Dylai etholwyr sydd am dderbyn diweddariad ynghylch achos rwyf eisoes yn delio ag ef neu sydd am roi mwy o wybodaeth ynghylch achos ffonio fy swyddfa etholaeth.

Rydw i hefyd yn cynnal nosweithiau coffi a chymorthfeydd AS o amgylch yr etholaeth pob mis.

Dyma gynnig cyfleoedd i mi gael cwrdd â thrigolion mewn awyrgylch hamddenol ac i wrando ar unrhyw farnau neu bryderon sydd gennych o bosib, boed eu bod nhw ynghylch materion lleol neu genedlaethol. Dyma amserlen y digwyddiadau nesaf:

 • Dydd Gwener 28 Medi yn Llwynhendy/Bynea gyda Lee Waters AC, 5pm yn Neuadd y Trallwm (Amanwy, SA14 9AH)
 • Dydd Gwener 19 Hydref ym Mhen-bre, 5pm yn Neuadd Eglwys Pen-bre (Neuadd Eglwys Sant Illtyd, Sgwâr Randall)
 • Dydd Gwener 16 Tachwedd yn Lliedi gyda Lee Waters AC, 5pm yn Neuadd Llanerch (Heol Nant-y-Felin, SA15 3PA)
 • Dydd Gwener 7 Rhagfyr yn Nhrimsaran, 5pm yng Nghanolfan Hamdden Trimsaran (Heol Llanelli, SA17 4AA)

Dyma yw trefn arferol y digwyddiadau

 • 5 pm – croeso a choffi
 • 15 – 6 pm – sgwrs fer gan Nia Griffith AS, gyda sesiwn holi ac ateb a thrafodaeth fer i’w dilyn
 • 6 40 pm

Mae croeso i etholwyr sydd am drafod materion cymhleth sy’n debyg o angen cryn dipyn o amser i allu eu trafod yn iawn ffonio fy swyddfa i drefnu apwyntiad annibynnol.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*