Glawlif yn atal llifogydd ac yn cynnal prosiectau cymunedau

Glawlif yn atal llifogydd ac yn cynnal prosiectau cymunedau

Pleser yn ddiweddar oedd ymuno â chynrychiolwyr grwpiau cymunedol sydd wedi derbyn grantiau o Gynllun Glawlif D?r Cymru. Rwy’n gwybod y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio’n dda er lles y gymuned. Pleser annisgwyl hefyd oedd gweld maint a golwg dymunol y pant o flaen Teras Park View a grewyd gan D?r Cymru fel rhan o gynllun Glawlif. Amcan y cynllun yw arafu llifogydd d?r ar wyneb-y-ffordd pan fo glaw trwm, di-baid fel ni chaiff y garthffosiaeth ei gor-lwytho…

Read More Read More

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2017

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2017

Pleser oedd cael mynychu’r seremoni ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog i godi baner dros Neuadd y Dref yn Llanelli. Roedd y faner yn hedfan drwy’r wythnos a thros y Sadwrn a’r Sul i ddathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog ar Ddydd Sadwrn 24 Mehefin a Diwrnod y Milwyr Wrth Gefn ar Ddydd Mercher 21 Mehefin. Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gyfle arbennig i’r gymuned ymgasglu er mwyn dathlu y dynion a’r menywod yn ein Lluoedd Arfog, y cyn-filwyr a…

Read More Read More

DIOLCH O GALON

DIOLCH O GALON

Braint ac anrhydedd yw cael f’ail–ethol yn AS dros etholaeth Llanelli. Hoffwn ddiolch i bawb am eich cefnogaeth, geiriau caredig a sgyrsiau agored. Byddaf yn gwneud fy ngorau i fod yn llais cryf dros Lanelli yn Senedd y DU ac edrychaf ymlaen at gyd-weithio’n ddi-baid gyda chi wrth wynebu pob her sydd ar y gorwel yn lleol ac yn genedlaethol.

Canlyniad pleidlais TATA

Canlyniad pleidlais TATA

Wrth sylwi ar ganlyniad pleidlais TATA, dywedodd Nia Griffith AS, “Wynebodd y gweithwyr benderfyniad anodd iawn, naill ai i aberthu rhan o’u pensiynau haeddiannol neu weld TATA;n tynnu allan.   Penderfynodd y mwyafrif i dderbyn y cynigion. Nawr cyfrifoldeb TATA yw cadw’r addewidion a buddsoddi yn y gwaith modern hwn er mwn ennill y blaen cystadleuol a diogelu dyfodol y diwydiant dur yma yn Llanelli ac ar draws y DU. Mae angen hefyd eisiau ar Lywodraeth Prydain i ddechrau cydnabod ymroddiad…

Read More Read More

Ymweld â systemau BAE yn Samlesbury

Ymweld â systemau BAE yn Samlesbury

Yn ddiweddar cefais y fraint o ymweld â systemau BAE yn Samlesbury. Yn ogystal â chyflwyniad llawn gwybodaeth yngl?n â’r datbygiadau diweddaraf a materion o’r tîm rheoli a chael gweld y gwaith ar yr F jet ymladd, ymwelais hefyd â’r  ganolfan prentisiaeth newydd sbon. Cefais gyfarfod adeiladol iawn â chynrychiolwyr yr undebau llafur yngl?n â phwysigrwydd datblygu strategaeth diwydiannol  ymarferol yn y DU er mwyn gwneud yn siwr ein bod yn cadw ac yn datblygu ein gweithlu galluog a chadw’r swyddi yn…

Read More Read More

Coleg Sir Gar yn ennill Gwobr Beacon

Coleg Sir Gar yn ennill Gwobr Beacon

Pleser oedd cyfarfod â Barry Lilies, Pennaeth  Coleg Sir Gar ac aelodau’i staff a ddaeth yn ddiweddar i Lundain  am Raglen Wobrau Beacon ag enillasent am eu rhagen llwyddiannus iawn ar ddatblygu staff, sef “Llwybrau tuag at ragoriaeth.” Ar ôl i Gymdeithas y Colegau gyflwyno’r wobr, ’roedd amser iddynt fwynhau taith o gwmpas y senedd. Hoffwn longyfarch pawb a gymrodd rhan wrth ennillI y wobr hon. Pwysig iawn yw datblygiad staff am fod staff llawn ysbrydoliaeth cymhelliad a gwybodaeth yn allweddol i…

Read More Read More

LLAFUR I WARIO O LEIAF 2% CYNNYRCH DOMESTIG GROS (GDP)  AR AMDDIFFYN

LLAFUR I WARIO O LEIAF 2% CYNNYRCH DOMESTIG GROS (GDP)  AR AMDDIFFYN

Wrth ymateb i adroddiad Sefydliad Rhyngwladol Astudiaethau Strategol ar Gadw Cydbwysedd Milwrol, dywedodd  Nia Griffith AS, Llefarydd Llafur ar Amddiffyn,  “Dengys yr adroddiad  yn eglur  methiant llwyr a syfrdanol  y llywodraeth i gynnal ei hymroddiad at wariant amddiffyn ar ein Lluoedd Arfog ac i’r wlad. Wythnosau ar ôl i’r Prif Weinidog roi darlith i’n cyfeillion am gynyddu gwariant er mwyn cyrraedd ymroddiad 2% NATO, mae’n amlwg erbyn hyn bod ei Llywodraeth yn anfodlon neilltuo’r adnoddau sy’n eu hangen ar gyfer…

Read More Read More

Collfarnu Gwaharddiad Trump ar Deithio

Collfarnu Gwaharddiad Trump ar Deithio

Gan siarad yn blwmp ac yn blaen yn ystod cwestiynau amddiffyn yn Nh?’r Cyffredin, galwodd Nia Griffith AS am ymateb gyhyrog i Trump. Dywedodd “Dros y penwythnos  cawsom ein syfrdanu a’n sobreiddio gan benderfyniad yr Arlywydd i osod gwaharddiad di-amod ar hawl teithio dinasyddion saith cenedl Mwslemaidd. Mae gwneud hwn ar Ddydd Gwener –  Diwrnod Cofio’r Holocost  – yn dwysau’r erchyllterau a deimlwn. A ydyw’r Ysgrifennydd Amddiffyn wedi ei wneud yn glir wrth ei gyfatebydd  yn yr Unol Daleithiau bod…

Read More Read More

TWP FYDDAI TORIADAU DWP!

TWP FYDDAI TORIADAU DWP!

Dicter yw f’ymateb i gyhoeddiad syfrdanol cau swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn Llanelli dywedodd Nia Griffith AS. “Mae’r bwriad i gau swyddfeydd DWP yn ergyd enfawr i weithwyr a’u teuluoedd yma yn Llanelli. Mae cynlluniau y Llywodraeth Dorïaidd hon i newid y drefn budd-daliadau’n annibendod llwyr ac nid nawr yw’r amser i golli  gweithwyr o brofiad.  Nid yw ddim yn esgus bod adleoli staff yn ymarferol – os ydynt yn cael cynnig llefydd fel Caerdydd neu ymhell…

Read More Read More

Ymladd dros weithwyr dur Tata

Ymladd dros weithwyr dur Tata

Yn sgil cyfarfod â gweithwyr dur, Trostre, yr wythnos diwethaf, yr wyf unwaith eto wedi  mynd at rheolwyr TATA i ofyn a oes unrhyw ffordd y gallant wneud y dêl ar y ford yn fwy derbynniol i weithwyr. Tra bod pawb ohonom yn deall pwysigrwydd y gwaith dur i’r economi leol, pan fo’r ffeithiau a ffigyrau yn glir o flaen ein llygaid am yr hyn a olygir wrth doriadau pensiwn yn enwedig i weithwyr h?n, mae’n eglur pam fod ganddynt…

Read More Read More