Agor businessau newydd

Agor businessau newydd

  Yn ddiweddar, rwyf wedi cael y pleser o agor busnesau newydd yn yr Arcêd, oddi ar Stepney St yng nghanol Tref Llanelli. Agorodd y Dirprwy Faer Louvain Roberts Manor Estates, a sefydlwyd gan Tracy a Tony Colarusso, ac agorais Leslie Gilbert Jewelers, a sefydlwyd gan Leslie a’i bartner Ken. Dyma’r mathau o fentrau sydd eu angen i ni anadlu bywyd newydd i fewn i’r Arcêd a dod â rhywfaint o geinder a wreichionen. Hoffwn ddiolch i John Trowbridge am ei weledigaeth…

Read More Read More

Rhaid i dai newydd fod yn fforddiadwy

Rhaid i dai newydd fod yn fforddiadwy

Wrth siarad ar raglen ‘Westminster Hour’ BBC Radio 4 neithiwr, dywedodd Nia, “Yn ddiweddar, mae Ysgrifennydd Cymunedau’r Llywodraeth, Sajid Javid, yn dechrau deall beth mae Llafur wedi bod yn dweud  – ei fod yn gwneud synnwyr i fenthyca i fuddsoddi mewn seilwaith megis tai fforiadwy o angen, yn enwedig ar adeg pan fo cyfraddau llog yn isel. Ond mae angen iddynt fod yn dai sy’n wirioneddol fforddiadwy i’w prynu a’u rhentu. Y llynedd, dechreuwyd adeiladu ar dim ond 1,000 o gartrefi ar…

Read More Read More

Diogelu’r Amddiffynwyr

Diogelu’r Amddiffynwyr

Mae dydd Gwener fel arfer yn ddiwrnod o fusnes yn yr etholaeth, ond heddiw rwyf yn aros yn y Senedd i sicrhau ein bod yn cael y 100 AS sy’n anghenrheidiol i ni sicrhau cam nesaf mesur aelod preifat Chris Bryant AS, y Mesur Ymosodiadau ar Weithwyr Brys. Byddai’r mesur hwn yn gwneud ymosodiadau ar gweithwyr brys, megis diffoddwyr tân, yr heddlu, parafeddygon a nyrsys yn drosedd benodol, ac felly’n helpu i amddiffyn yr rhai sy’n darparu’r gwasanaethau hanfodol hyn i ni.

Sefyll i fyny dros swyddi yn BAE systems

Sefyll i fyny dros swyddi yn BAE systems

Nia Griffith AS, Llefarydd yr Wrthblaid dros Amddiffyn, yn ymateb i’r newyddion bod BAE am waredu ar 2000 o swyddi ledled y wlad – “Mae hyn yn newyddion anffodus ar gyfer y gweithwyr a’u teuluoedd. Dyma gweithwyr mentrus iawn a bydd y posibilrwydd o golled swyddi yn cael effaith ofnadwy arnyn nhw, eu heconomiau lleol a chadwynu cyflenwi ehangach. Rhaid i’r Llywodraeth ymateb yn gyflym gyda chynllun clir i sicrhau’r swyddi hyn yn BAE, yn ogystal â strategaeth ddiwydiannol amddiffyn briodol…

Read More Read More

Sefyll i fyny dros ein Hysbyty

Sefyll i fyny dros ein Hysbyty

Fel ymateb i bryderon am ddyfodol y gwasanaeth meddygol tu allan i oriau yn Ysbyty’r Tywysog Philip lle y gallwch chi fynd pan nad yw eich meddygfa ar agor, cysylltais gyda’r Bwrdd Iechyd yn syth. Nid ydym ni yn mynd i ganiatau unrhyw erydiad o wasanaethau. Ar ôl siarad gyda Dirprwy Brif Weithredwr y Bwrdd Iechyd, rwy’n deall bod cau rhai bylchau yn y system drethol yn golygu y bydd yn rhaid i feddygon sy’n darparu’r gwasanaeth meddygol tu allan i oriau yn…

Read More Read More

Glawlif yn atal llifogydd ac yn cynnal prosiectau cymunedau

Glawlif yn atal llifogydd ac yn cynnal prosiectau cymunedau

Pleser yn ddiweddar oedd ymuno â chynrychiolwyr grwpiau cymunedol sydd wedi derbyn grantiau o Gynllun Glawlif D?r Cymru. Rwy’n gwybod y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio’n dda er lles y gymuned. Pleser annisgwyl hefyd oedd gweld maint a golwg dymunol y pant o flaen Teras Park View a grewyd gan D?r Cymru fel rhan o gynllun Glawlif. Amcan y cynllun yw arafu llifogydd d?r ar wyneb-y-ffordd pan fo glaw trwm, di-baid fel ni chaiff y garthffosiaeth ei gor-lwytho…

Read More Read More

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2017

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2017

Pleser oedd cael mynychu’r seremoni ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog i godi baner dros Neuadd y Dref yn Llanelli. Roedd y faner yn hedfan drwy’r wythnos a thros y Sadwrn a’r Sul i ddathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog ar Ddydd Sadwrn 24 Mehefin a Diwrnod y Milwyr Wrth Gefn ar Ddydd Mercher 21 Mehefin. Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gyfle arbennig i’r gymuned ymgasglu er mwyn dathlu y dynion a’r menywod yn ein Lluoedd Arfog, y cyn-filwyr a…

Read More Read More

DIOLCH O GALON

DIOLCH O GALON

Braint ac anrhydedd yw cael f’ail–ethol yn AS dros etholaeth Llanelli. Hoffwn ddiolch i bawb am eich cefnogaeth, geiriau caredig a sgyrsiau agored. Byddaf yn gwneud fy ngorau i fod yn llais cryf dros Lanelli yn Senedd y DU ac edrychaf ymlaen at gyd-weithio’n ddi-baid gyda chi wrth wynebu pob her sydd ar y gorwel yn lleol ac yn genedlaethol.

Canlyniad pleidlais TATA

Canlyniad pleidlais TATA

Wrth sylwi ar ganlyniad pleidlais TATA, dywedodd Nia Griffith AS, “Wynebodd y gweithwyr benderfyniad anodd iawn, naill ai i aberthu rhan o’u pensiynau haeddiannol neu weld TATA;n tynnu allan.   Penderfynodd y mwyafrif i dderbyn y cynigion. Nawr cyfrifoldeb TATA yw cadw’r addewidion a buddsoddi yn y gwaith modern hwn er mwn ennill y blaen cystadleuol a diogelu dyfodol y diwydiant dur yma yn Llanelli ac ar draws y DU. Mae angen hefyd eisiau ar Lywodraeth Prydain i ddechrau cydnabod ymroddiad…

Read More Read More