Browsed by
Category: Uncategorized

Agor businessau newydd

Agor businessau newydd

Nia Griffith MP at opening of new businesses

 

Yn ddiweddar, rwyf wedi cael y pleser o agor busnesau newydd yn yr Arcêd, oddi ar Stepney St yng nghanol Tref Llanelli. Agorodd y Dirprwy Faer Louvain Roberts Manor Estates, a sefydlwyd gan Tracy a Tony Colarusso, ac agorais Leslie Gilbert Jewelers, a sefydlwyd gan Leslie a’i bartner Ken. Dyma’r mathau o fentrau sydd eu angen i ni anadlu bywyd newydd i fewn i’r Arcêd a dod â rhywfaint o geinder a wreichionen. Hoffwn ddiolch i John Trowbridge am ei weledigaeth wrth brynu a chynnal yr Arcêd … gallwch chi eisoes weld y gwahaniaeth y mae ei ymrwymiad a’i waith caled yn ei wneud. A diolch hefyd i’r Crwbin Silver Band, y mae ei synau cydseiniol yn helpu i ddenu pobl i mewn i’r Arcêd.

Rhaid i dai newydd fod yn fforddiadwy

Rhaid i dai newydd fod yn fforddiadwy

Nia in BBCR4 studio

Wrth siarad ar raglen ‘Westminster Hour’ BBC Radio 4 neithiwr, dywedodd Nia,

“Yn ddiweddar, mae Ysgrifennydd Cymunedau’r Llywodraeth, Sajid Javid, yn dechrau deall beth mae Llafur wedi bod yn dweud  – ei fod yn gwneud synnwyr i fenthyca i fuddsoddi mewn seilwaith megis tai fforiadwy o angen, yn enwedig ar adeg pan fo cyfraddau llog yn isel. Ond mae angen iddynt fod yn dai sy’n wirioneddol fforddiadwy i’w prynu a’u rhentu. Y llynedd, dechreuwyd adeiladu ar dim ond 1,000 o gartrefi ar gyfer rhent cymdeithasol, lle adeiladwyd 40,000 ym mlwynydd olaf llywodraeth Llafur. ”

Ac ar Universal Credit, dywedodd Nia,
“Dim ond oherwydd bod Llafur wedi arwain dadl yr wythnos diwethaf ar Universal Credit, mae’r Llywodraeth hyd yn oed yn meddwl am leihau’r aros rhwng chwe wythnos a phedwar, ond mae hyd yn oed pedair wythnos yn rhy hir i bobl sy’n byw o ddydd i ddydd.”

Codwyd ddadl gan Lafur yr wythnos diwethaf i alw ar y Llywodraeth i ailystyried y cyflwyniad trychinebus o Universal Credit, sydd wedi bod yn llawn problemau ac wedi gadael pobl yn newynog ac yn wynebu dadfeddiant.
Diogelu’r Amddiffynwyr

Diogelu’r Amddiffynwyr

Nia Griffith MP with Protect the Protectors campaigners

Mae dydd Gwener fel arfer yn ddiwrnod o fusnes yn yr etholaeth, ond heddiw rwyf yn aros yn y Senedd i sicrhau ein bod yn cael y 100 AS sy’n anghenrheidiol i ni sicrhau cam nesaf mesur aelod preifat Chris Bryant AS, y Mesur Ymosodiadau ar Weithwyr Brys. Byddai’r mesur hwn yn gwneud ymosodiadau ar gweithwyr brys, megis diffoddwyr tân, yr heddlu, parafeddygon a nyrsys yn drosedd benodol, ac felly’n helpu i amddiffyn yr rhai sy’n darparu’r gwasanaethau hanfodol hyn i ni.

Adroddiad brawychus ar argyfwng costau byw

Adroddiad brawychus ar argyfwng costau byw

Mae’r cynnydd mewn costau byw yn gadael miloedd o deuluoedd yng Nghymru mewn caledi ariannol difrifol. Torri nôl ar fwyd a gwres er mwyn cael deupen llinyn ynghyd yw  ymateb llawer.

Cyhoeddodd AS Llanelli Nia Griffith ffigurau syfrdanol o adroddiad ar y cyd gan Citizens Advice Cymru (sef Cyngor ar Bopeth Cymru) a Shelter Cymru mewn lansiad yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli.

Dengys yr ymchwil bod saith deg y cant o oedolion Cymru yn pryderu am y cynnydd mewn costau byw ac mae mwy na hanner yn ei ffeindio’n fwy-fwy caled i dalu dyledion a biliau byw. O bryder arbennig mae pris bwyd, petrol ac ynni; ’roedd gan bron hanner y rhai a holwyd (48%) yn adrodd eu bod yn torri nôl ar ddefnydd nwy a thrydan ac mae 37% yn gwario llai ar fwyd.

Yn y cyfamser mae mwy na hanner yn wynebu anhawsterau gyda thaliadau rhent neu fortgais gyda 18% mewn anhawster cyson. Gwelir codiad sydyn yn y ffigur hwn yn ystod y flwyddyn a aeth heibio  – mewn adolygiad tebyg ym Mis Gorffennaf 2013 gwelwyd 12% mewn anhawsterau cyson â thaliadau rhent neu fortgais.

Wrth lansio’r adolygiad dywedodd Nia Griffith AS

“Brawychus yw’r adroddiad hwn. Mae’n dangos yn glir bod byw mewn tlodi yn bryder i filoedd o bobl ar draws Cymru. Mae argyfwng costau byw yn golygu bod pobl yn torri nôl ar hanfodion fel gwres a bwyd. Mae Citizens Advice a Shelter Cymru ar flaen y gâd ac maent yn gweld yr ofn a’r pryder ar wynebau pobl bob dydd yr wythnos. Hoffwn ddiolch iddynt am gyhoeddi’r adroddiad hwn a ddylai dihuno’r Llywodraeth  – dyma dystiolaeth glir  bod angen arnom newidiadau pell-gyrhaeddol i fynd i’r afael â phethau fel y mae. Mae’n rhaid rhewi prisiau ynni, dileu treth anymarferol yr ystafell wely ac ymroi i isafswm cyflog i fyny at 60%  incwm cyfartaledd canolrifol – fel yw nod Llafur, yn ogystal â diwigiad synhwyrol mewn budd-daliadau, nid y draed moch a welir  gyda’r newidiadau presennol.”

Siomwyd Diffoddwyr Tân Llanelli gan Blaid Cymru

Siomwyd Diffoddwyr Tân Llanelli gan Blaid Cymru

“’Rwyn ddig ac yn siomedig,” dywedodd Nia Griffith AS  mewn ymateb chwyrn a chwerw at aelodau  Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru a wrthododd gefnogi cynnig Cynghorwyr Llafur i gondemnio’r toriadau i Orsaf Dân Llanelli ac i alw am fwy o  drafodaethau.

“Cynghorwyr Lleol Llafur Calum Higgins a Jan Williams siaradodd yn gadarn dros bobl Llanelli pan fynasant gyfarfod arbennig a chyflwnasant gynnig a oedd yn  condemnio’r toriadau i Orsaf Dân Lanelli  ac yn galw ar i bawb ddychwelyd at y trafodaethau gydag Undeb  y Diffodwyr Tân. Cawsant gefnogaeth llawn cynghorwyr Llafur Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe a Sir Benfro.  Er siom a dicter imi, ar ôl 3 awr o drafod, pleidleisiodd “y glymblaid ddieflig” sy’n cynnwys Plaid Cymru, Y Democratiaid Rhyddfrydol, y Torïaid a’r Annibynwyr yn erbyn y cynnig, gan drechu  cynghorwyr Llafur 12 – 10. ’Rwyf bob amser yn ceisio cyd-weithio yn draws-bleidiol wrth achub gwasanaethau lleol, ac ’roeddwn yn gobeithio fyddai gennyf gefnogaeth er lles Llanelli o gyfeiriad rhai o’r pleidiau eraill. Cawsant eu rhybuddio ym Mis Ionawr  gan y Gr?p Cynghori Technegol y byddant wedi torri y Gyfarwyddeb Oriau Gwaith Ewropeaidd ond nid ydynt eto wedi datrys y broblem honno.  ‘Roedd y sawl a bleidleisiodd yn erbyn y cynnig yn  gyfrifol am haneru nifer y diffoddwyr tân yng Ngorsaf Dân Llanelli, ac unrhyw ganlyniadau sy’n dod yn eu sgil.”

Nia yn Siarad yn Gadarn Am Ysbyty Llanelli

Nia yn Siarad yn Gadarn Am Ysbyty Llanelli

Nia yn gwrando ar Margaret Smith a Ray Lewis yn ystod diwrnod ymgynghori yr Ysbyty
Nia yn holi penaethiaid yr Ysbyty am adnoddau ambwlans ac am wella y ffyrdd o ddenu staff newydd

 

Wrth siarad yn ddi-flewyn-ar-dafod yn y diwrnod o wybodaeth gyhoeddus a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Nghanolfan Selwyn Samuel, gofynnodd Nia i gyfarwyddwr Gwasanaethau Meddygol Bwrdd Hywel Dda a’r Rheolwr Cynllunio am y gor-ddefnydd o adnoddau’r ambwlans ac am wella’r proses o ddenu staff.

Dywedodd Nia, “’Rydych wedi dweud  mai nid arian ond yn hytrach anhawster denu staff â chymwysterau priodol sy’n achosi canoli gwasanaethau. Beth am ddatblygu cysylltiadau agosach â’r Ysgol Feddygaeth newydd yn Abertawe, a cheisio o ddifrif cynnig i ddoctoriaid  pecynnau atyniadol er mwyn eu hybu i ddod yma?

“A pha gyfrifiad a wnaed am y costau ychwanegol o brynu a rhedeg mwy o ambwlansys er mwyn cludo cleifion i Langwili neu Withybush os nad yw’r gwasanaethau ar gael bellach yn Ysbyty y Tywysog Philip? Yn lle hynny, beth am ddefnyddio’r arian i dalu  am fwy o arbenigwyr yn Ysbyty y Tywysog Philip?”

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig yr AS

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig yr AS

CA2 Enillydd Iau Rhiannon Sarah Taylor Searle.

Amser caled oedd o flaen beirniaid y gystadleuaeth carden Nadolig yr wythnos hon wrth ddewis yr enillwyr yng ngystadleuaeth carden Nadolig yr AS allan o dros 450 cynnig a ddaeth o ysgolion cynradd lleol. Y camp oedd cyflwyno cyllun addas i garden Nadolig ar thema cinio Nadolig, a’r beirniaid oedd arlunydd lleol Joan Jones, Rebecca Lewis o Lighthouse Café Porth Tywyn a  Madelaine Phillips sydd wedi graddio mewn astudiaethau ffilm.

Ar ôl crafu pen am gryn dipyn, o’r diwedd daeth y penderfyniad terfynol. Enillydd adran y plant lleiaf oedd Keira Miller, 4 oed, o Ysgol Gynradd Dafen am ei darlun beiddgar iawn o dwrci, ac enillydd yr adran iau oedd Rhiannon Taylor-Searle o Ysgol y Castell am ei dehongliad gwreiddiol iawn o’r thema – asyn yn helpu ei hun i’r moron oedd hefyd yn drwyn i ddyn eira!

CA1 Enillydd adran y plant lleiaf Keira Miller.

Yn ogystal â gweld eu cynlluniau yn cael eu defnyddio ar gyfer Carden Nadolig yr AS, bydd  yr enillwyr yn derbyn fersiwn mewn ffrâm o’u darluniau ac hefyd bydd yr ysgol yn derbyn £100.

Bydd darluniau’r ail yn cael eu dangos mewn ffurf fechan ar gefn y cardiau. Y rhai ddaeth yn ail oedd Hannah Demeo a Jack Stone o Ysgol Babanod Llangennech, Nathan Fisher o Ysgol Maes y Morfa, Rhys Williams  Ysgol y Felin, Chris Chang Ysgol Y Castell, Catrin Pryor Ysgol Iau Gymunedol Porth Tywyn, Sasha Lewis Ysgol V.A.Pentip V.A. a Christian Watts  Ysgol Heol Goffa .  

Cynhelir ardangosfa o ddarluniau’r enillwyr yn ogystal â’r darluniau o roddwyd  gan y beirniaid yn yr adrannau haeddiannol, canmoladwy, canmoladwy mawr a chanmoladwy mawr iawn yn y siop â’r enw Handbags & Gladrags sydd rhwng Taff’s a’r Celtic, gyferbyn â’r siop garpedi, ar un ffordd o Ganolfan Sant Elli i Farchnad Llanelli o’r cyntaf hyd at y 15fed Rhagfyr. Dychwelir y darluniau i’r ysgolion ar ôl 15fed Rhagfyr.

AS yn codi £1,500 i elusen iechyd meddwl cyn-fllwyr

AS yn codi £1,500 i elusen iechyd meddwl cyn-fllwyr

Ar Ddydd Sul 6ed Tachwedd am 11 y bore, diolch i Gymdeithas Gyn-filwyr Llanelli, codwyd Nia Griffith AS dros £1500 trwy gymryd rhan mewn “abseil” wedi ei noddi yn Dinas Rock, Pontneddfechan. Aeth yr elw at ‘Combat Stress’ elusen filwrol fwyaf y DU  sy’n arbenigo mewn gofal iechyd meddwl cyn-filwyr

Disgynnodd 200 troedfedd ar  ei phen ei hun o gopa craig, hyd yn oed wrth drin â rhwystrau ar y ffordd i lawr heb gwympo. Llongyfarchodd hi gan Lt Col David Mathias Llywydd Cymdeithas Gyn-filwyr Llanelli a sylw Gwyn Daniel, y Cadeirydd oedd, “ Mae hi’n haeddu clod am ei dewrder. Dyna ddynes ddewr iawn.”

Ymateb Nia Griffith AS oedd

“ Hoffwn ddiolch i Gareth Mathias am drefnu’r achlysur ac am fy mherswadio oddi ar y dibyn a Llywydd Cymdeithas Gyn-filwyr Llanelli Lt Col David Mathias, eu cadeirydd Gwyn Daniel ac holl aelodau Cymdeithas Gyn-filwyr Llanelli a ddaeth allan i roi hwb i fi neu sydd wedi helpu casglu arian nawdd. ’Rwyn wrth fy modd eu bod wedi dewis Combat Stress fel eu helusen eleni, oherwydd, am rhy hir nid ydym wedi talu digon o sylw i‘r canlyniadau ysgubol ar iechyd meddwl mae’n bosib i ddynion a menywod ddioddef  yn sgil gyrfa o wasanaeth. Braint oedd cymryd rhan yn y digwyddiadau heddiw ac rwyn ffyddiog bydd yr arian a gasglwyd yn cael ei ddefnyddio’n gall gan Combat Stree yma yng Nghymru.”

Dywedodd Jake Rattray o Combat Stress, sy’n gyfrifol am Dde a Gorllewin Cymru, “’Rydym yn dibynnu ar roddion i  gynnal gwaith y mudiad ac ’rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n cyfrannu at ddigwyddiadau fel hyn.” 

Mae gwaith Combat Stress yn holl-bwysig i Gyn-Filwyr sy’n addasu eu hunain ar gyfer bywyd wedi ymadael â Gwasanaeth Milwrol, wrth ofalu am ddynion a menywod sy’n dioddef o gyflwr meddwl sydd wedi ei effeithio gan eu gwasanaeth milwrol. Mae help yn cael ei gynnig yn rhad ac am ddim ac fel hyn mae wedi bod ers ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ar hyn o bryd maent yng nghanol ymgyrch tair blynedd i godi arian, ‘The Enemy Within Appeal’ a lawnsiwyd gan Dywysog Cymru.