Arddangosfa yn Llanelly House o luniau Cardiau Nadolig Disgyblion Ysgolion lleol

Arddangosfa yn Llanelly House o luniau Cardiau Nadolig Disgyblion Ysgolion lleol

Mae disgyblion ysgolion lleol wedi rhoi hwb arbennig i’r Nadolig eleni wrth lunio cardiau Nadolig i AS ac AC yr ardal sef Lee Waters AC a Nia Griffith AS. Cawsant y ddau bleser mawr i weld cynigion cannoedd o ddisgyblion o bob cwr o etholaeth Llanelli. Hoffent ddiolch i Parker Plant Hire am noddi’r gystadleuaeth eleni ac i Fay Hampson am ei chymorth ac am drefnu ac arddangos y cardiau: derbynia’r enillwyr gopi’r llun mewn ffrâm a derbynia’r ysgolion buddugol…

Read More Read More

Pobl y Post – diolch yn fawr, medd Nia

Pobl y Post – diolch yn fawr, medd Nia

Ymwelodd Nia Griffith AS â Swyddfa Dosbarthu Llanelli i weld dros ei hunan sut oedd dosbarthu Post y Nadolig ac i roi Cyfarchion y Tymor i’r gweithwyr diwyd a chydwybodol. Cafodd AS Llanelli ei thywys o gwmpas y swyddfa gan Reolwr y Swyddfa Dosbarthu, Anthony Pridmore, a chyfarfod â’r dynion a’r menywod sy’n gwneud eu gorau glas i ddidoli a dosbarthu’r post yn yr ardal leol dros gyfnod y Nadolig.  Tymor yr ?yl  yw adeg fwyaf prysur y Post Brenhinol…

Read More Read More

Disgyblion Ysgol Penbre’n ymweld â’r Senedd 

Disgyblion Ysgol Penbre’n ymweld â’r Senedd 

Mae disgyblion o Ysgol Penbre wedi ymweld â’r Senedd yn ddiweddar. Yn ystod eu hymweliad cawsant fwynhau daith gyflawn o gwmpas y Senedd gan fynd mewn i’r T? Cyffredin a gweld lle ’roedd yr ASau yn eistedd a lle yn union ’roedd y Prif Weinidog ac Arweinydd yr Wrthblaid yn sefyll yn ystod cwestiynau i’r Prif Weinidog., yn ogystal â lle ’roedd yr ASau yn bwrw pleidlais.    Gwelsant gyfweliadau teledu’n digwydd yn y Lobi Canolog a gobaith sawl disgybl oedd…

Read More Read More

Nia yn hallt ei beirniadaeth o’r ffordd mae’r MOD yn rheoli’r ystad amddiffyn

Nia yn hallt ei beirniadaeth o’r ffordd mae’r MOD yn rheoli’r ystad amddiffyn

Mewn ymateb i adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar Ystad Adeiledig yr MoD dywedod Nia Griffith AS, Llefarydd Llafur ar Amdiffyn: “Dengys yr adroddiad darlun ysgytwol o wael ar gamreoli  ac heb ddigon o fuddsoddi sydd wedi gadael trwch yr ystad amddiffn mewn cyflwr gwael ac yn gwaithygu. Mae’r Adroddiad yn glir bof cyflwr canolfannau’r MoD a’u canghennau yn peri pryder i’n gallu miwwrol  ac yn methu prawf gwerth arian i drethdalwyr Prydain. “Ond ymhlith y ffeithiau mwyaf brawychus yw…

Read More Read More

“Ar Eich beic!” AS Lleol Nia Griffith ac AC Lee Waters yn Codi Arian i Apêl y Pabi  y Lleng Brydeinig Frenhinol

“Ar Eich beic!” AS Lleol Nia Griffith ac AC Lee Waters yn Codi Arian i Apêl y Pabi  y Lleng Brydeinig Frenhinol

Yn ddiweddar, rasiodd cynrychiolwyr lleol Nia Griffith AS a Lee Waters AC, ynghyd a Chyfarwyddwr Cyffredinol y Lleng Brydeinig Frenhinol yn erbyn y cloc i godi arian ar gyfer Apêl flynyddol y Pabi y Lleng Brydeinig Frenhinol. Cynhaliwyd y daith beic 12 awr o hyd o 08:00 i 20:00 yn Senedd San Steffan ac o Senedd y Cynulliad er mwyn codi arian at Apêl Genedlaethol y Pabi. Yr unig etholaeth lle ’roedd yr AS a’r AC yn cymryd rhan oedd…

Read More Read More

Cofeb newydd i gofio’r rhai a laddwyd mewn brwydrau diweddar 

Cofeb newydd i gofio’r rhai a laddwyd mewn brwydrau diweddar 

Mae Dydd y Cofio yn amser i ddwyn i gof y rhai yn y lluoedd arfog a gyflawnodd yr aberth olaf, gan arberthu eu bywydau yng ngwasanaeth ein gwlad, ac yma yn Llanelli er gwaetha’r tywydd mae pob amser teyrnged ardderchog ar gyfer y gwasanaeth ar dir Neuadd y Dref, Ond dyma amser arbennig o deimladwy i deuluoedd a chyfeillion gyda chof byw o’r rhai annwyl  a gollwyd   ac yn arbennig o deimladwy wrth iddynt gerdded ymlaen gydag urddas i…

Read More Read More

Cofeb newydd i gofio’r rhai a laddwyd mewn brwydrau diweddar 

Cofeb newydd i gofio’r rhai a laddwyd mewn brwydrau diweddar 

Mae Dydd y Cofio yn amser i ddwyn i gof y rhai yn y lluoedd arfog a gyflawnodd yr aberth olaf, gan arberthu eu bywydau yng ngwasanaeth ein gwlad, ac yma yn Llanelli er gwaetha’r tywydd mae pob amser teyrnged ardderchog ar gyfer y gwasanaeth ar dir Neuadd y Dref, Ond dyma amser arbennig o deimladwy i deuluoedd a chyfeillion gyda chof byw o’r rhai annwyl  a gollwyd   ac yn arbennig o deimladwy wrth iddynt gerdded ymlaen gydag urddas i…

Read More Read More

AS yn gofyn am Eglurder ar rôl y DU ym Mosul 

AS yn gofyn am Eglurder ar rôl y DU ym Mosul 

Mae Nia Griffith AS  yn rhinwedd ei swydd fel Llefaryddd Llafur ar Amddiffyn wedi gofyn i Syr Michael Fallon  Ysgrifennydd Gwladol ar Amdiffyn am eglurder am rôl yr Awyrlu yn Iraq a sut bydd Mosul yn cael ei amddiffyn os a phryd caiff ei ad- ennill a darparu cymorth dyngarol ar gyfer ffoaduriaid Wrh siarad yn Nh?’r Cyffredin, dywedodd, “Mae arswyd Mosul ers ei chipio gan Daesh ym Mehefin 2014 yn angredadwy: menywod yn cael eu lladd am beidio gwisgo…

Read More Read More

Cyfarfod Llwybrau  Diogel Ffwrnes – Dydd Gwener 14 Hydref.

Cyfarfod Llwybrau  Diogel Ffwrnes – Dydd Gwener 14 Hydref.

Bydd trigolion Pentref Ffwrnes yn cwrdd am chwech o’r gloch ar Ddydd Gwener 14 Hydref yng Nghanolfan Gymunedol Ffwrnes, er mwyn trafod cais tan gronfa Llwybrau Diogel Mewn Cymunedau er mwyn gwneud Ffwrnes yn saffach, rhywbeth allai cynnwys mesurau gostegu traffig yn ffyrdd cyfagos megis Heolydd Cwmbach, Strade a Phentrepoeth. Mae’r grant yn  cael ei anelu at gymunedau sydd am ffyrdd mwy diogel ar gyfer cerddwyr a beicwyr a allai cynnwys cyllido mesurau gostegu traffig, croesfannau a gwella llwybrau cerdded…

Read More Read More

AS yn cyfarfod Gweinidog i drafod Cocos

AS yn cyfarfod Gweinidog i drafod Cocos

Yn ddiweddar cyfarfu AS Llanelli Nia Griffith ac AC Lee Waters â Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd Amgylchedd Llywodraeth Cymru ynghyd â chynrychiolwyr gwleidyddol o ochr arall yr aber mewn ymgais i fynd ymhellach â phroblemau sy’n wynebu’r  diwydiant cocos lleol. Codwyd y pryderon parhaus am ddiffyg llwyddiant wrth ganfod achos marwolaethau’r cocos, dicter at broblemau carthffosiaeth a’r mater o drwyddedu. Esboniodd Nia Griffith AS  “Mae’n groes i bob rheswm bod cocwyr Cilfach Tywyn yn talu ffïoedd trwm am eu trwyddedau…

Read More Read More