Nia yn cyfarfod ag Ofcom

Nia yn cyfarfod ag Ofcom

Cyfarfu Nia Griffith AS â chynrychiolwyr Ofcom er mwyn codi pryderon yngl?n ag argaeledd Band Eang a derbyniad ffonau symudol yn etholaeth Llanelli. Esboniodd Nia, “Heb os nac onibai mae pobl yn fwy-fwy dibynnol ar Fand Eang a Ffôn Symudol am resiymau busnes a  phersonol,  ac mae’n holl-bwysig  bod y rheolydd Ofcom yn deall lleoliad y problemau ac yn gweithredu er gwella derbyniad signal i bawb.  Yn ôl pob cynllun mae BT am gyflawni band eang cyflym iawn yn ein…

Read More Read More

Nia yn rhoi cyfweliad yn y Mirror

Nia yn rhoi cyfweliad yn y Mirror

Mae Nia wedi rhoi ei chyfweliad cyntaf i bapur newydd cenedlaethol ers iddi gael ei phenodi’n Llefarydd Llafur ar amddiffyn.  Yn ei chyfweliad â’r Mirror trafododd Nia wariant amddiffyn, system amddiffyn Trident a’i chynlluniau  i ymweld â milwyr y DU sydd yn Cyprus. Dywedodd Nia wrth y Mirror: “Pan oedd Llafur mewn grym ‘roedd gwariant ar amddiffyn yn gyson yn uwch o lawer nag ymrwymiad NATO o 2%. Ond ers 2010 mae cyllideb anddiffyn wedi derbyn toriadau sylweddol. “Mae’r Llywodraeth…

Read More Read More

Croeso carcus i ddatganiad TATA

Croeso carcus i ddatganiad TATA

Wrth sylwi ar y newyddion bod TATA yn aros yn y DU, dywedodd Nia Griffith AS, “Ar  ôl misoedd o bryder ac ansicrwydd, testun croeso yw clywed bod TATA yn aros yn y DU ac yn buddsoddi ym Mhorth Talbot gan helpu sicrhau swyddi nid yn unig ym Mhorth Talbot ond hefyd yn Nhostre, Llanwern a Shotton.  Ond mae’n dod â phris i’r gweithwyr ac yn ergyd i’w pensiynau. Mwy nag erioed, mae angen arnom Llwodraeth y DU sy’n datblygu strategaeth ddiwydiannol…

Read More Read More

Arddangosfa yn Llanelly House o luniau Cardiau Nadolig Disgyblion Ysgolion lleol

Arddangosfa yn Llanelly House o luniau Cardiau Nadolig Disgyblion Ysgolion lleol

Mae disgyblion ysgolion lleol wedi rhoi hwb arbennig i’r Nadolig eleni wrth lunio cardiau Nadolig i AS ac AC yr ardal sef Lee Waters AC a Nia Griffith AS. Cawsant y ddau bleser mawr i weld cynigion cannoedd o ddisgyblion o bob cwr o etholaeth Llanelli. Hoffent ddiolch i Parker Plant Hire am noddi’r gystadleuaeth eleni ac i Fay Hampson am ei chymorth ac am drefnu ac arddangos y cardiau: derbynia’r enillwyr gopi’r llun mewn ffrâm a derbynia’r ysgolion buddugol…

Read More Read More

Pobl y Post – diolch yn fawr, medd Nia

Pobl y Post – diolch yn fawr, medd Nia

Ymwelodd Nia Griffith AS â Swyddfa Dosbarthu Llanelli i weld dros ei hunan sut oedd dosbarthu Post y Nadolig ac i roi Cyfarchion y Tymor i’r gweithwyr diwyd a chydwybodol. Cafodd AS Llanelli ei thywys o gwmpas y swyddfa gan Reolwr y Swyddfa Dosbarthu, Anthony Pridmore, a chyfarfod â’r dynion a’r menywod sy’n gwneud eu gorau glas i ddidoli a dosbarthu’r post yn yr ardal leol dros gyfnod y Nadolig.  Tymor yr ?yl  yw adeg fwyaf prysur y Post Brenhinol…

Read More Read More

Disgyblion Ysgol Penbre’n ymweld â’r Senedd 

Disgyblion Ysgol Penbre’n ymweld â’r Senedd 

Mae disgyblion o Ysgol Penbre wedi ymweld â’r Senedd yn ddiweddar. Yn ystod eu hymweliad cawsant fwynhau daith gyflawn o gwmpas y Senedd gan fynd mewn i’r T? Cyffredin a gweld lle ’roedd yr ASau yn eistedd a lle yn union ’roedd y Prif Weinidog ac Arweinydd yr Wrthblaid yn sefyll yn ystod cwestiynau i’r Prif Weinidog., yn ogystal â lle ’roedd yr ASau yn bwrw pleidlais.    Gwelsant gyfweliadau teledu’n digwydd yn y Lobi Canolog a gobaith sawl disgybl oedd…

Read More Read More

Nia yn hallt ei beirniadaeth o’r ffordd mae’r MOD yn rheoli’r ystad amddiffyn

Nia yn hallt ei beirniadaeth o’r ffordd mae’r MOD yn rheoli’r ystad amddiffyn

Mewn ymateb i adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar Ystad Adeiledig yr MoD dywedod Nia Griffith AS, Llefarydd Llafur ar Amdiffyn: “Dengys yr adroddiad darlun ysgytwol o wael ar gamreoli  ac heb ddigon o fuddsoddi sydd wedi gadael trwch yr ystad amddiffn mewn cyflwr gwael ac yn gwaithygu. Mae’r Adroddiad yn glir bof cyflwr canolfannau’r MoD a’u canghennau yn peri pryder i’n gallu miwwrol  ac yn methu prawf gwerth arian i drethdalwyr Prydain. “Ond ymhlith y ffeithiau mwyaf brawychus yw…

Read More Read More

“Ar Eich beic!” AS Lleol Nia Griffith ac AC Lee Waters yn Codi Arian i Apêl y Pabi  y Lleng Brydeinig Frenhinol

“Ar Eich beic!” AS Lleol Nia Griffith ac AC Lee Waters yn Codi Arian i Apêl y Pabi  y Lleng Brydeinig Frenhinol

Yn ddiweddar, rasiodd cynrychiolwyr lleol Nia Griffith AS a Lee Waters AC, ynghyd a Chyfarwyddwr Cyffredinol y Lleng Brydeinig Frenhinol yn erbyn y cloc i godi arian ar gyfer Apêl flynyddol y Pabi y Lleng Brydeinig Frenhinol. Cynhaliwyd y daith beic 12 awr o hyd o 08:00 i 20:00 yn Senedd San Steffan ac o Senedd y Cynulliad er mwyn codi arian at Apêl Genedlaethol y Pabi. Yr unig etholaeth lle ’roedd yr AS a’r AC yn cymryd rhan oedd…

Read More Read More

Cofeb newydd i gofio’r rhai a laddwyd mewn brwydrau diweddar 

Cofeb newydd i gofio’r rhai a laddwyd mewn brwydrau diweddar 

Mae Dydd y Cofio yn amser i ddwyn i gof y rhai yn y lluoedd arfog a gyflawnodd yr aberth olaf, gan arberthu eu bywydau yng ngwasanaeth ein gwlad, ac yma yn Llanelli er gwaetha’r tywydd mae pob amser teyrnged ardderchog ar gyfer y gwasanaeth ar dir Neuadd y Dref, Ond dyma amser arbennig o deimladwy i deuluoedd a chyfeillion gyda chof byw o’r rhai annwyl  a gollwyd   ac yn arbennig o deimladwy wrth iddynt gerdded ymlaen gydag urddas i…

Read More Read More

Cofeb newydd i gofio’r rhai a laddwyd mewn brwydrau diweddar 

Cofeb newydd i gofio’r rhai a laddwyd mewn brwydrau diweddar 

Mae Dydd y Cofio yn amser i ddwyn i gof y rhai yn y lluoedd arfog a gyflawnodd yr aberth olaf, gan arberthu eu bywydau yng ngwasanaeth ein gwlad, ac yma yn Llanelli er gwaetha’r tywydd mae pob amser teyrnged ardderchog ar gyfer y gwasanaeth ar dir Neuadd y Dref, Ond dyma amser arbennig o deimladwy i deuluoedd a chyfeillion gyda chof byw o’r rhai annwyl  a gollwyd   ac yn arbennig o deimladwy wrth iddynt gerdded ymlaen gydag urddas i…

Read More Read More