Ymweld â systemau BAE yn Samlesbury

Ymweld â systemau BAE yn Samlesbury

Yn ddiweddar cefais y fraint o ymweld â systemau BAE yn Samlesbury. Yn ogystal â chyflwyniad llawn gwybodaeth yngl?n â’r datbygiadau diweddaraf a materion o’r tîm rheoli a chael gweld y gwaith ar yr F jet ymladd, ymwelais hefyd â’r  ganolfan prentisiaeth newydd sbon. Cefais gyfarfod adeiladol iawn â chynrychiolwyr yr undebau llafur yngl?n â phwysigrwydd datblygu strategaeth diwydiannol  ymarferol yn y DU er mwyn gwneud yn siwr ein bod yn cadw ac yn datblygu ein gweithlu galluog a chadw’r swyddi yn…

Read More Read More

Coleg Sir Gar yn ennill Gwobr Beacon

Coleg Sir Gar yn ennill Gwobr Beacon

Pleser oedd cyfarfod â Barry Lilies, Pennaeth  Coleg Sir Gar ac aelodau’i staff a ddaeth yn ddiweddar i Lundain  am Raglen Wobrau Beacon ag enillasent am eu rhagen llwyddiannus iawn ar ddatblygu staff, sef “Llwybrau tuag at ragoriaeth.” Ar ôl i Gymdeithas y Colegau gyflwyno’r wobr, ’roedd amser iddynt fwynhau taith o gwmpas y senedd. Hoffwn longyfarch pawb a gymrodd rhan wrth ennillI y wobr hon. Pwysig iawn yw datblygiad staff am fod staff llawn ysbrydoliaeth cymhelliad a gwybodaeth yn allweddol i…

Read More Read More

LLAFUR I WARIO O LEIAF 2% CYNNYRCH DOMESTIG GROS (GDP)  AR AMDDIFFYN

LLAFUR I WARIO O LEIAF 2% CYNNYRCH DOMESTIG GROS (GDP)  AR AMDDIFFYN

Wrth ymateb i adroddiad Sefydliad Rhyngwladol Astudiaethau Strategol ar Gadw Cydbwysedd Milwrol, dywedodd  Nia Griffith AS, Llefarydd Llafur ar Amddiffyn,  “Dengys yr adroddiad  yn eglur  methiant llwyr a syfrdanol  y llywodraeth i gynnal ei hymroddiad at wariant amddiffyn ar ein Lluoedd Arfog ac i’r wlad. Wythnosau ar ôl i’r Prif Weinidog roi darlith i’n cyfeillion am gynyddu gwariant er mwyn cyrraedd ymroddiad 2% NATO, mae’n amlwg erbyn hyn bod ei Llywodraeth yn anfodlon neilltuo’r adnoddau sy’n eu hangen ar gyfer…

Read More Read More

Collfarnu Gwaharddiad Trump ar Deithio

Collfarnu Gwaharddiad Trump ar Deithio

Gan siarad yn blwmp ac yn blaen yn ystod cwestiynau amddiffyn yn Nh?’r Cyffredin, galwodd Nia Griffith AS am ymateb gyhyrog i Trump. Dywedodd “Dros y penwythnos  cawsom ein syfrdanu a’n sobreiddio gan benderfyniad yr Arlywydd i osod gwaharddiad di-amod ar hawl teithio dinasyddion saith cenedl Mwslemaidd. Mae gwneud hwn ar Ddydd Gwener –  Diwrnod Cofio’r Holocost  – yn dwysau’r erchyllterau a deimlwn. A ydyw’r Ysgrifennydd Amddiffyn wedi ei wneud yn glir wrth ei gyfatebydd  yn yr Unol Daleithiau bod…

Read More Read More

TWP FYDDAI TORIADAU DWP!

TWP FYDDAI TORIADAU DWP!

Dicter yw f’ymateb i gyhoeddiad syfrdanol cau swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn Llanelli dywedodd Nia Griffith AS. “Mae’r bwriad i gau swyddfeydd DWP yn ergyd enfawr i weithwyr a’u teuluoedd yma yn Llanelli. Mae cynlluniau y Llywodraeth Dorïaidd hon i newid y drefn budd-daliadau’n annibendod llwyr ac nid nawr yw’r amser i golli  gweithwyr o brofiad.  Nid yw ddim yn esgus bod adleoli staff yn ymarferol – os ydynt yn cael cynnig llefydd fel Caerdydd neu ymhell…

Read More Read More

Ymladd dros weithwyr dur Tata

Ymladd dros weithwyr dur Tata

Yn sgil cyfarfod â gweithwyr dur, Trostre, yr wythnos diwethaf, yr wyf unwaith eto wedi  mynd at rheolwyr TATA i ofyn a oes unrhyw ffordd y gallant wneud y dêl ar y ford yn fwy derbynniol i weithwyr. Tra bod pawb ohonom yn deall pwysigrwydd y gwaith dur i’r economi leol, pan fo’r ffeithiau a ffigyrau yn glir o flaen ein llygaid am yr hyn a olygir wrth doriadau pensiwn yn enwedig i weithwyr h?n, mae’n eglur pam fod ganddynt…

Read More Read More

Nia yn cyfarfod ag Ofcom

Nia yn cyfarfod ag Ofcom

Cyfarfu Nia Griffith AS â chynrychiolwyr Ofcom er mwyn codi pryderon yngl?n ag argaeledd Band Eang a derbyniad ffonau symudol yn etholaeth Llanelli. Esboniodd Nia, “Heb os nac onibai mae pobl yn fwy-fwy dibynnol ar Fand Eang a Ffôn Symudol am resiymau busnes a  phersonol,  ac mae’n holl-bwysig  bod y rheolydd Ofcom yn deall lleoliad y problemau ac yn gweithredu er gwella derbyniad signal i bawb.  Yn ôl pob cynllun mae BT am gyflawni band eang cyflym iawn yn ein…

Read More Read More

Nia yn rhoi cyfweliad yn y Mirror

Nia yn rhoi cyfweliad yn y Mirror

Mae Nia wedi rhoi ei chyfweliad cyntaf i bapur newydd cenedlaethol ers iddi gael ei phenodi’n Llefarydd Llafur ar amddiffyn.  Yn ei chyfweliad â’r Mirror trafododd Nia wariant amddiffyn, system amddiffyn Trident a’i chynlluniau  i ymweld â milwyr y DU sydd yn Cyprus. Dywedodd Nia wrth y Mirror: “Pan oedd Llafur mewn grym ‘roedd gwariant ar amddiffyn yn gyson yn uwch o lawer nag ymrwymiad NATO o 2%. Ond ers 2010 mae cyllideb anddiffyn wedi derbyn toriadau sylweddol. “Mae’r Llywodraeth…

Read More Read More

Croeso carcus i ddatganiad TATA

Croeso carcus i ddatganiad TATA

Wrth sylwi ar y newyddion bod TATA yn aros yn y DU, dywedodd Nia Griffith AS, “Ar  ôl misoedd o bryder ac ansicrwydd, testun croeso yw clywed bod TATA yn aros yn y DU ac yn buddsoddi ym Mhorth Talbot gan helpu sicrhau swyddi nid yn unig ym Mhorth Talbot ond hefyd yn Nhostre, Llanwern a Shotton.  Ond mae’n dod â phris i’r gweithwyr ac yn ergyd i’w pensiynau. Mwy nag erioed, mae angen arnom Llwodraeth y DU sy’n datblygu strategaeth ddiwydiannol…

Read More Read More

Arddangosfa yn Llanelly House o luniau Cardiau Nadolig Disgyblion Ysgolion lleol

Arddangosfa yn Llanelly House o luniau Cardiau Nadolig Disgyblion Ysgolion lleol

Mae disgyblion ysgolion lleol wedi rhoi hwb arbennig i’r Nadolig eleni wrth lunio cardiau Nadolig i AS ac AC yr ardal sef Lee Waters AC a Nia Griffith AS. Cawsant y ddau bleser mawr i weld cynigion cannoedd o ddisgyblion o bob cwr o etholaeth Llanelli. Hoffent ddiolch i Parker Plant Hire am noddi’r gystadleuaeth eleni ac i Fay Hampson am ei chymorth ac am drefnu ac arddangos y cardiau: derbynia’r enillwyr gopi’r llun mewn ffrâm a derbynia’r ysgolion buddugol…

Read More Read More