Home > Uncategorized > Gwleidyddion lleol yn ymateb i gynigion safle ysbyty newydd

Mae Aelod Senedd Llanelli, Lee Waters, a’r AS, y Fonesig Nia Griffith, wedi ymateb i ddadorchuddio pum safle posib ar gyfer ysbyty ‘uwch’ newydd i wasanaethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Mae Lee Waters a Nia Griffith wedi mynegi rhywfaint o bryder ynghylch y safleoedd a ddewiswyd, i gyd i’r gorllewin o Sanclêr, a’r hyn y bydd hyn yn ei olygu i drigolion etholaeth Llanelli, yn enwedig o ran cysylltiadau trafnidiaeth.

Dywedodd Lee Waters AS:

“Mae cymaint i’w hystyried ar gyfer yr ysbyty newydd hwn.”

“Rwy’n pryderu bod y safleoedd arfaethedig hyn mewn lleoliadau y tu allan i’r dref ac y byddant yn daith tuag awr o hyd i’r rhan fwyaf o bobl yn Llanelli a’r cyffiniau. O ystyried nad yw 20% o gartrefi yn berchen car, mae’n hanfodol bod safle gyda chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus dda iawn yn cael ei ddewis.”

“Dylid manteisio i’r eithaf ar Ysbyty’r Tywysog Phillip, yn nhref fwyaf Hywel Dda, ar gyfer llawdriniaethau beunyddiol. Hoffwn hefyd weld yr uned famolaeth dan arweiniad bydwragedd a gynigiwyd yno yn yr ymgynghoriad.”

Yr wythnos hon, bu pobl o gymunedau ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn helpu’r Bwrdd Iechyd i sgorio’r pum safle posibl ar gyfer yr ysbyty newydd mewn parth rhwng Arberth a Sanclêr.

Y gweithdy ar ddydd Mawrth 28 Mehefin oedd yr ail o ddwy sesiwn dechnegol gydag aelodau o’r cyhoedd, staff a phartneriaid. Bydd y rhai sy’n bresennol yn sgorio’r pum safle posibl, gan ddefnyddio saith maen prawf technegol i’w sgorio.

Dywedodd y Fonesig Nia Griffith AS:

“Mae’n gwbl hanfodol bod gennym ni yn Ysbyty’r Tywysog Philip gymaint o wasanaethau â phosib, gan gynnwys ystod eang o apwyntiadau cleifion allanol fel nad oes rhaid i gleifion deithio pan allai’r clinigau gael eu cynnal yn lleol yn Llanelli, a hoffwn hefyd weld yr uned famolaeth dan arweiniad bydwragedd fel y cynigiwyd yn yr ymgynghoriad.”

“Byddem gymaint yn nes at ysbytai Abertawe nag at y safleoedd arfaethedig newydd, fel ein bod hefyd angen cytundebau cadarn gyda Bwrdd Iechyd Abertawe i gleifion Llanelli gael eu cludo yno ar gyfer triniaeth frys a thriniaethau eraill.”

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi datgan bod pob safle mewn parth sydd y lleoliad mwyaf canolog ar gyfer mwyafrif y boblogaeth yn ne ardal Hywel Dda a phenderfynwyd arno drwy ymgynghoriad cyhoeddus.