Home > Uncategorized > Digon yw digon

“Digon yw digon,” meddai’r Aelod Seneddol lleol Nia Griffith wrth iddi ymuno â gweithwyr siop a’u cynrychiolwyr undeb llafur, USDAW, yn siop Tesco Llanelli ar gyfer wythnos Parch at Weithwyr Siop (15-21 Tachwedd) i dynnu sylw at y broblem gynyddol o drais yn erbyn gweithwyr siop.

Esboniodd Nia Griffith AS:

“Nid yw ymddygiad gwael tuag at weithwyr yn ffenomen newydd, ond mae wedi cyrraedd lefelau epidemig ers dechrau cyfnod cloi ym mis Mawrth 2020.

Gwn fod mwyafrif llethol o bobl yn cytuno nad oes esgus i unrhyw un gymryd eu rhwystredigaeth allan ar weithwyr siop, ond y gwir amdani yw bod 9 o bob 10 gweithiwr siop wedi profi cam-drin geiriol, gydag 1 o bob 10 yn cael eu cam-drin yn gorfforol.

Y tu ôl i’r ystadegau arswydus hyn mae pobl go iawn. Ni ddylai mamau a thadau, meibion ??a merched, wrth eu gwaith yn gorfod wynebu unrhyw fath o gamdriniaeth.

Er mwyn mynd i’r afael â’r broblem, rwyf wir eisiau gweld geiriad y Mesur Heddlu, Trosedd, Dedfrydu a Llysoedd, sy’n mynd drwy’r senedd ar hyn o bryd, yn nodi bod ymosod ar weithiwr siop yn drosedd benodol, a’i gwneud yn fwy syml erlyn a chosbi pobl sy’n ymddwyn yn y modd gwarthus hwn. Ynghyd â’m cydweithwyr Llafur, byddaf yn cefnogi hyn, ond i fynd trwy’r Senedd, mae angen i’r Prif Weinidog a’i ASau Torïaidd wneud yr un peth.

Dyna pam fy mod yn falch o gefnogi Ymgyrch Rhyddid O Ofn USDAW a pham y mae’n rhaid i ni wneud popeth yn ein gallu i amddiffyn gweithwyr siop ac i ennyn parch at y gwaith maen nhw’n ei wneud – yn enwedig yn ystod Covid-19.”