Home > Uncategorized > “Mae gennym ni cyfnod bach o gyfle i atal y firws rhag lledaenu yn Llanelli” rhybuddiwyd cynrychiolwyr lleol

Mae cynnydd sydyn mewn heintiau Covid yn Llanelli dros yr wythnos ddiwethaf wedi arwain at ficro-gloi cyntaf y wlad. Mae’r Aelod Seneddol lleol Lee Waters, a’r AS Nia Griffith, yn annog pobl yn yr ardal i gadw at y rheolau newydd i atal y firws rhag lledaenu ymhellach.

O 6yh yfory, bydd ‘parth amddiffyn iechyd’ yn cael ei sefydlu yn Nhref Llanelli. Bydd hyn yn cynnwys holl dref Llanelli, Bynea, Llwynhendy, Dafen, Felinfoel, Dyffryn y Swistir, Hengoed, Llangennech a Hendy.

Fel mewn rhannau eraill o dde Cymru lle bu cloeon lleol, nid yw’r rheolau ar aelwydydd estynedig yn berthnasol mwyach – sy’n golygu na allwch ymgynnull y tu mewn gydag unrhyw un y tu allan i’ch cartref eich hun. Mae hi’n dal yn bosib cael cyfarfod â hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored, ar yr amod eich bod chi’n cadw pellter cymdeithasol.

Dim ond os oes gennych esgus rhesymol fel mynd i’r gwaith, ysgol, gofalu neu siopa na ellir ei wneud yn lleol y caniateir ichi adael yr ardaloedd a restrir. Bydd yr un peth yn berthnasol i bobl sy’n dod i mewn i’r ardal.

“Mae’r cyfyngiadau newydd hyn wedi’u rhoi ar waith ar ôl i gyfradd heintiad ardal Llanelli godi i 151 i bob 100,000 o bobl. Mae hwn yn godiad sylweddol, ac yn gyfradd llawer uwch na Chaerdydd. Trwy ddefnydd llwyddiannus o system profi ac olrhain Cymru, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gallu adnabod y 109 o bobl yn Llanelli sydd wedi profi’n bositif am Covid ac wedi olrhain 977 o bobl y buodd mewn cysylltiad â nhw a rhoi cyngor iddynt ynghylch hunan-ynysu a chael eu profi”meddai Lee Waters.

“Dyma’r tro cyntaf na wnaed cais am gloi ledled y sir. Mae hynny oherwydd bod rhan helaeth yr achosion newydd yn ystod yr wythnos ddiwethaf wedi bod yn Llanelli a’r cyffiniau, gan gyfrif am wyth o bob deg achos yn Sir Gaerfyrddin yn ei chyfanrwydd. Felly mae’r cloi wedi’i dargedu hyn ac wedi’i gynllunio i geisio ei ddileu yn gyflym. Rydyn ni wedi gweld yng Nghaerffili lle mae pobl yn cydymffurfio â’r cyfyngiadau newydd y gellir dod â’r firws dan reolaeth yn llwyddiannus felly rydyn ni’n apelio ar bobl leol i wneud yr un peth ”meddai Nia Griffith.

Ychwanegodd Lee Waters “Rydyn ni’n annog pobl yn yr ardal i gadw at y cyfyngiadau newydd hyn, meddwl yn ofalus am y teithiau rydych chi’n eu gwneud a’r bobl rydych chi’n eu gweld, a helpu ni i amddiffyn ein preswylwyr mwyaf bregus. Bydd y cyfyngiadau hyn yn cael eu hadolygu ar ôl 14 diwrnod, felly os ydym yn tynnu at ein gilydd nawr, gallwn ddod trwyddo hyn. Bydd ein timau ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, felly peidiwch ag oedi cyn cysylltu.”

Lee.waters@senedd.wales (01554 774 902)

Nia.griffith.mp@parliament.uk (01554 756 374)

Ychwanegodd y Cynghorydd Rob James, Arweinydd y Gr?p Llafur ar Gyngor Sir Caerfyrddin: “Mae’n iawn fod y mesurau hyn yn cael eu cymryd nawr ar ôl i ni weld cynnydd sylweddol, a dwys, yn achosion Coronafeirws yn ddiweddar. Bydd Cynghorwyr Llafur yn gweithio gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin a Heddlu Dyfed Powys i sicrhau bod y rheolau yn cael eu gorfodi mewn modd priodol. ”

“Rydyn ni wedi gweld mewn ardaloedd eraill yng Nghymru y gallwn ni i gyd wrthdroi y tuedd hwn ac amddiffyn ein cymunedau.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*