Home > Uncategorized > Ceisio help yn erbyn cam-drin domestig

Mae argyfwng COVID-19 wedi bod yn gythryblus i bawb ond mae’n arbennig o bryderus i’r rhai sydd mewn perygl o gael eu cam-drin yn y cartref yn ystod y cyfnod clo.

Mae’n hanfodol eu bod yn gwybod y gallant gael help ar: https://gov.wales/live-fear-free Tel: 0808 8010 800.

Gall cam-drin yn y cartref gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, drais corfforol, rheolaeth cymhellol, cam-drin emosiynol, cam-drin rhywiol a cham-drin geiriol.

Beth bynnag yw’r amgylchiadau, nid oes byth unrhyw esgus dros yr ymddygiad hwn.

Mae cymorth wrth law trwy neges testun, sgwrsio ar y we, e-bost a hyd yn oed galwadau ffôn distaw i’r heddlu ar gyfer unrhyw un sydd mewn perygl ac mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi neilltuo buddsoddiad ychwanegol i ddelio â’r galw ychwanegol ar hyn o bryd.

Os ydych chi’n ddioddefwr eich hun neu os ydych chi’n poeni bod ffrind, aelod o’r teulu neu gymydog yn cael eu cam-drin yn y cartref, yna mae’r Llinell Gymorth Live Fear Free yn darparu cefnogaeth i ddioddefwyr a goroeswyr beth bynnag eu rhyw; darparwyr gwasanaeth ac i eraill sy’n poeni.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*